My, občania, odborníci, pedagógovia, psychológovia, advokáti, lekári, politici, aktivisti, rodičia, signatári Memoranda hlavnému hygienikovi SR Jánovi Mikasovi, Mgr. Adriana Kráľová (Do školy bez podmienok), Miroslav Heredoš (Republika), Katarína Boková (SHO) a Radoslav Čičala (lekár) sme spoločne vypracovali dokument s požiadavkami, ktorý sme odniesli v piatok dňa 17. 9. 2021 na Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 166, Bratislava v nasledujúcom znení:

BOD 1) Rozhodnutie: Ako hlavný hygienik Slovenskej republiky zmeníte vyhlášku Vášho úradu o nosení rúšok v školách a to tak, že ju buď bezodkladne zrušíte, alebo upravíte do stavu, ktorý je v Českej republike - deti sa zúčastňujú prezenčnej výučby v triede BEZ RÚŠKA.

BOD 2) Vyhlásenie pre médiá: Ako hlavný hygienik Slovenskej republiky vydáte vyhlásenie, že odsudzujete a nepodporujete očkovanie detí tak od 5 - 11 rokov, ako aj očkovanie detí od 12 - 18 rokov a považujete ho za neprípustné, za medicínsky nezmysel a bezprecedentnú svojvôľu Ministerstva zdravotníctva SR.

Celé znenie Memoranda tu: https://www.skolabezpodmienok.sk/blog/memorandum-hlavnemu-hygienikovi-slovenskej-republiky-janovi-mikasovi

Pred úradom sme vyhlásili tieto naše požiadavky a stanovisko vo veci rúšok a očkovania detí s vedeckým zdôvodnením, ale do vnútra sme sa už nedostali, pretože úrad bol zamknutý v čase úradných hodín. Potom, ako naše kamery zachytili farizejstvo zamestnancov úradu v stredu dňa 22.9.2021, ktorí nenosili v práci rúško, alebo ich mali pod nosom, tvrdíme, že ak na Mikasovom úrade porušujú vlastné pravidlá, potom nemôžu vyžadovať tieto pravidlá od našich detí v škole. Tie tam trpia nežiaducimi účinkami a zdravotnými kontraindikáciami z dlhodobého nosenia rúšok.  Okrem iného sme vyhlásili, že ide o medicínsky, pedagogický a psychologický nezmysel. Naša silná argumentácia bola podložená množstvom štúdií v oboch bodoch požiadaviek.

Vo štvrtok dňa 30. 9. 2021 sme sa dozvedeli, že pediatrička Prokopová, na ktorú bolo z našej strany podané aj trestné oznámenie, ohlásila, že v pondelok dňa 4. 10. 2021 prestane platiť povinnosť nosiť rúška v triedach u žiakov na základných školách. Považujeme to za výsledok neustáleho tlaku hlavne rodičov, ktorí sa neboja postaviť za ochranu zdravia svojich detí, podávajú trestné oznámenia a neodkladné opatrenia, za výsledok memoranda a za individuálne  aktivity na ministerstvách. Podporujeme rodičov v ich úsilí a odvahe. Vy rodičia ste tí, ktorí musia chrániť práva svojich detí. Ďakujeme aj právnikom, ktorí sa spolupodieľajú v zápase za naše deti. Spoločne sme tak dosiahli úspech, ktorý znamená čiastkové víťazstvo v ťažkej psychologickej vojne. Je to hlavne vďaka Vám rodičom a Vašim aktivitám, v ktorých Vás neustále podporujeme a budeme podporovať.

„Keď sme sa rozhodovali, ako nazveme predmetný dokument, zhodli sme sa na názve Memorandum, pretože toto je historická chvíľa, ide o požiadavky, ktoré musia byť naplnené  vládnou mocou. Ešte som vyjadrila presvedčenie, že raz to bude v učebnici dejepisu.” Mgr. Adriana Kráľová

"Otcovia sa musia postaviť za svoje ratolesti, pretože ak štát pácha neprávosť na našich deťoch a nechce im dovoliť slobodne dýchať, čo je primárna fyziologická potreba a sloboda každého, vtedy nastupuje rodič. Naša zodpovednosť je zodpovednosť pred Bohom a pred ním sa rodič musí postaviť za svoje ratolesti." Miroslav Heredoš

"Strach ovláda myseľ. Ak chceme z našich detí vychovať šťastné a úplné osobnosti, je nevyhnutné zbaviť sa strachu. Zostaňme ostražití, avšak láskaví a odhodlaní. Naše deti nám veria, spoliehajú sa na nás a vzhliadajú k nám. Sme tu pre ne a vždy budeme." Katarína Boková

Rodičia sú hybnou silou dnešných dní. Ďakujeme!

Facebook post a video tu.