Vážený pán minister,

radi by sme sa ako rodičia vyjadrili k metodickému usmerneniu MŠVVAŠ SR (1) pre riaditeľov a učiteľov ZŠ a SŠ a k webináru od ŠPÚ (2). Predpokladáme, že metodické usmernenie má odporúčací charakter. Nie sme si istí, či túto skutočnosť správne chápu aj riaditelia a učitelia škôl. Týmto listom sa budeme snažiť popísať rodičovské obavy z tohto typu celoplošnej intervencie, ktorá v sebe záhŕňa intervenčné týždne, intervenčné triednické hodiny a intervenčné tímy na školách. Myslíme si totiž, že táto téma by mohla byť komunikovaná skôr prirodzene, než vnucujúcim spôsobom, teda zavádzaním plošných riešení. Nie každé dieťa chce a je pripravené o konflikte na Ukrajine hovoriť, nehovoriac o obrovských rozdieloch v potrebe prístupu ohľadne veku, povahy, osobnosti dieťaťa, jeho fyzickej a psychickej kondície, či pripravenosti pedagóga správne uchopiť problematiku vzhľadom na tieto odlišnosti u našich detí. Naopak, ak im budeme tieto témy umelo podsúvať, môže to mať presne opačný efekt.

Naše deti sú za posledné dva roky vystavené nadmernému tlaku, čo sa prejavuje v ich prežívaní a správaní, v náraste počtu psychiatrických diagnóz, v rozšírení šikany, či v zhoršení ich celkového psychického pohodlia. Preto by sme ako rodičia uvítali, keby ste v budúcnosti všetky takéto témy (3) nad rámec učebných osnov odporúčali riaditeľom a učiteľom zavádzať cez informovaný súhlas rodiča, ktorý je najkompetentnejší posúdiť vhodnosť týchto intervencií na svoje dieťa. Máme skúsenosť, že nie vždy sú naše obavy na školách pochopené správnym spôsobom. Tému netreba zľahčovať, aj my rodičia máme právo na názor a chceme mať priestor na vyjadrenie sa k jednotlivým problematickým skutočnostiam:

1. Nie každé dieťa chce o tejto téme hovoriť.

2. V spoločnosti eskaluje nenávisť a nekontrolovateľne sa šíri kolektívna vina voči ruskému národu. Tie sa môžu dotýkať tak našich detí, ako aj integrovaných žiakov, ktorí majú akúkoľvek väzbu s Ruskom.

3. V metodickom usmernení je jasne deklarovaný zámer nezaťahovať politickú propagandu do tejto témy, ktorá vôbec nepatrí na akademickú pôdu (4). Nie sme si istí, či sa skutočne každý učiteľ dokáže odpútať od potreby prezentovať žiakom svoje osobné postoje.

4. Všimli sme si, že Štátny pedagogický ústav vo svojom webinári nabáda žiakov, aby nahlasovali nevhodný obsah na internete. Otvorene sa pýtame, akým právom sú naše deti stavané do pozície, ktorá im neprislúcha.

5. Voľba vhodných termínov môže byť kľúčová pre zmierňovanie negatívnych dopadov na naše deti. Používanie neutrálnych pojmov vidíme ako lepšie riešenie. Samotná OSN nenazýva situáciu na Ukrajine ako “vojna” alebo “invázia”, ale zvolila neutrálne pomenovanie “špeciálna vojenská operácia”.

Záver: Bolo by pre nás zadosťučinením, ak by sa táto téma a obavy rodičov nezľahčovali, pretože sa javí, že nejde o izolovaný problém a v skutočnosti je problémov viac, než sa nám podarilo vymenovať. Ocenili by sme preto, keby školy ostali bezpečným miestom pre naše deti, kde sa odohráva výchova a vzdelávanie k pomoci, spolupráci, solidarite, spolupatričnosti a empatii. Vnímame skôr rodičovskú požiadavku, že je čas prinavrátiť deťom príležitosti na prežívanie radosti z obyčajných detských hier a obnovenie ich aktivít v rámci záujmovej a športovej činnosti, primerane ich veku. Na zmiernenie dopadov vzniknutej situácie navrhujeme tiež zintenzívniť pobyt v prírode vychádzkami a turistikou, čo podľa nás skôr povedie k upokojeniu situácie, než celoplošné intervencie.

Požiadavka na odpoveď: Žiadame Vás preto o návrh, akým spôsobom môžu rodičia vyjadriť svoj informovaný súhlas, prípadne nesúhlas s účasťou na takýchto intervenčných hodinách.

S pozdravom,

Mgr. Adriana Kráľová - predsedníčka združenia OZ VŽDY SPOLU
Ing. Andrea Hrehorčáková - spoluautorka listu

Tento list adresujeme zároveň Štátnemu pedagogickému ústavu.

Poznámky:

(1) Podpora žiakov spojená s vojnou na Ukrajine
(2) Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami: https://youtu.be/DzMlAXlWiFM
(3) Iné kontroverzné témy: gender ideológia, sexuálna výchova, drogy, antikoncepcia a i.
(4) Ustanovenie § 151 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. školského zákona