Pán minister,

my, dolu podpísaní občania v zastúpení občiansko-politickej sily Slovenskej republiky sa pripájame k výzve odborníkov za deti: „Výzva na dôsledné dodržiavanie ľudsko-právnych štandardov pri očkovaní proti COVID-19 s osobitným dôrazom na ochranu detí a mládeže“, a reagujeme tak na stav veci v tejto problematike. 

Vychádzajúc z toho, že:

- nedotknuteľnosť ľudskej osoby dieťaťa vylučuje akýkoľvek spôsob ingerencie do jeho ľudskej dôstojnosti, pričom natura humana demarkuje mravné hranice v prístupe k dieťaťu a jeho životu, ktoré sú východiskom pre stanovenie ľudskoprávnych hraníc v legislatíve;

- neodňateľná a nenarušiteľná dôstojnosť dieťaťa, ktorej fundamentom je ľudská prirodzenosť, derivuje psychosomatickú integritu ľudskej  osoby, ako aj bezpodmienečný rešpekt k ľudskému životu zo strany tretích subjektov (štát, MŠ SR, školy); 

- ethos obsiahnutý v lex naturalis vo vzťahu legislatio, ktorého fundamentom má byť ethos, zakladá mravnú povinnosť odsúdiť, odmietnuť a sankcionovať inštrumentalizáciu ľudskej osoby dieťaťa v podobe zvrátených totalitných experimentov na deťoch a ich rodičoch;

chceme vyjadriť nasledovné:

Ako prvé treba uviesť, že neexistuje žiadna odborná verejná diskusia, ktorá by mala byť samozrejmosťou moderného demokratického štátu. Neexistuje ani sloboda slova v médiách a protinázor je terčom nebývalej ostrakizácie. 

Nerešpektuje sa ani vôľa a poznanie občianskej verejnosti a rodičov, naopak, deje sa brachiálny nátlak, ktorí ľudia a rodičia pociťujú ako neúnosnú jednosmernú propagandu. Dôrazne preto upozorňujeme na: 

1) Porušovanie ľudsko-právnych štandardov vrátane Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne v súvislosti s očkovaním proti COVID-19.

2) Porušovanie štandardov Benátskej komisie, kde jasne uviedla, že princípy právneho štátu je potrebné dôsledne dodržiavať aj počas pandémie.

3) Výkonná moc ignoruje aj stanovisko WHO z 3. júna 2021, podľa ktorého by sa deti momentálne nemali očkovať vakcínami proti COVID-19 pre nedostatok dôkazov na to, aby sa mohli robiť odporúčania a iné relevantné dôvody. Je neprípustné, aby sa experimentálne vakcíny skúšali na deťoch. 

 4) Porušovanie Rezolúcie parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2361 (január 2021) s názvom: „Vakcíny COVID 19- etické, právne a praktické aspekty“.

5) porušovanie ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa v súvislosti s vynucovaním pravidiel pre deti a študentov pri štandardnej forme vyučovania

6) porušovanie ustanovení školského zákona ako aj technických štátnych noriem o kvalite vzduchu vo vnútorných priestorov budov a škôl v SR počas vyučovacieho procesu

7) porušovanie ustanovení Norimberského kódexu v súvislosti s propagáciou „očkovania“ cez MŠ SR a realizáciou aplikácie experimentálnych „vakcín“, ktoré sú podmienečne a dočasne schválené EMA

Okrem porušovania Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných dohovorov dôrazne žiadame:

1) Prestať s nátlakom pri propagácii očkovania proti COVID-19, a to hlavne v súvislosti s našimi  deťmi, žiakmi všetkých typov škôl.

2) Prestať s kampaňou na školách #podmedoskoly, kde naše deti nedovolene a bez súhlasu zákonného zástupcu indoktrinujete vládnym presvedčením o nutnosti a výhodách očkovania, pretože im do vrecka s týmto nápisom vložíte leták o očkovaní. Touto komunikáciou hovoríte, na úrovni podprahového vnímania, nasledovné: Deti, poďme do školy, ale s vakcínou.

3) Prestať vytvárať dojem, že neočkované deti budú segregované a diskriminované pri nástupe do škôl od septembra 2021, pretože nepodstúpili očkovanie proti COVID-19. 

Na záver konštatujeme, že považujeme za nebezpečné, ak nedodržiavanie ľudsko-právnych a medzinárodných štandardov o očkovaní na Slovensku prebieha na pozadí rozkladu právneho štátu. Aj my, rovnako ako odborníci z výzvy, zastávame názor, aby sa príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy dištancovali od krokov slovenských štátnych inštitúcií, ak nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. Ak nedôjde k náprave, budeme aj my tieto medzinárodné inštitúcie dôsledne informovať.

Pán minister,

vraciame Vám teda rovnako Váš darček, ktorý vnímame ako zásah do myslenia tej časti rodičov a ich detí, ktorí majú iný názor. Ak štát vnucuje človeku, čo si má myslieť, pripomína to fašistický režim! Považujeme za neprípustné, aby ste v hodnotových, medicínskych a bio-etických témach plošne zasahovali do myslí našich detí cez školské inštitúcie bez písomného súhlasu rodičov.

Pevne dúfame, že Vám ide o deti a o ich ústavné a medzinárodné vzdelávanie bez akýchkoľvek podmienok. A bez povinnosti očkovať sa kontroverznou vakcínou, ktorá nie je odporúčaná na očkovanie detí nielen odborníkmi, ale aj WHO. Ak sa stane opak a nariadi sa podmienka očkovania maloletých, budeme sa brániť, súdiť a podávať trestné oznámenia, pretože pôjde o zneužívanie moci a ohrozenie zdravia žiakov. Ak budete naše deti v novom školskom roku segregovať s cieľom, aby očkované deti dostávali prezenčnú výučbu, a neočkované sa učili dištančne, alebo ich budete segregovať testovaním sa, podnikneme rovnako príslušné právne kroky na obhajobu práv našich detí.

V súlade s čl. 42 ods. 1, prvá veta Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. „Každý má právo na vzdelanie.“. Pokiaľ ide o základnú školskú dochádzku, má žiak právo na prezenčnú formu vyučovania.

Ak budete konať inak, tak sa budete dopúšťať ako verejne činná osoba, ktorej je z vôle ľudu zverená moc a riadenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, nasledovného:

Podľa § 2a, odseky 2 a 3 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon):

(2) Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.

(3) Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.“

Podľa § 424a Trestného zákona sa budete dopúšťať nasledovného:

(1) Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen extrémistickej skupiny,
b) ako verejný činiteľ,
c) z osobitného motívu,
d) a vystaví ním takú skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu,
e) a vydá ním takú skupinu osôb do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
f) za krízovej situácie

Podľa § 425 Trestného zákona:

Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí

a) vraždy,
b) vyhladzovania ľudí,
c) zotročovania,
d) deportácie alebo násilného presunu obyvateľstva,

e) mučenia,
f) znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti,
g) perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu,
h) uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo 
akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí,
i) apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie, alebo
j) iného neľudského činu, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

Odoprenie dennej formy vzdelávania skupine detí, ktorých zákonní zástupcovia nesúhlasia s ich očkovaním, testovaním či segregovaním detí považujeme za nezákonnú formu rozdeľovania detí na:

(1) spoločensko-medicínsky konformné s nejednoznačne preukázanou bezpečnosťou „očkovania“ podmienečne schválenými „vakcínami“ voči Covid-19; a

(2) tie, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nepovažujú „očkovanie“ aktuálne dostupnými „vakcínami“ za správny krok k ochrane zdravia

Uvedená segregácia má neblahé účinky na sféru sociálnych kontaktov a správania sa detí, o čom sme sa presvedčili za ostatné obdobie. Je však nevyhnutné zdôrazniť, že rozdeľovanie detí, podľa toho, či sú zaočkované alebo nie, a zároveň odlišný prístup (netestovanie) zaočkovaných detí je diskriminačným prejavom a trpí logickou vadou, keďže aj už zaočkované deti môžu opätovne byť pozitívne testované na Covid-19. Pritom údajný miernejší priebeh ochorenia a nižšia smrtnosť po očkovaní, ako tvrdí oficiálny naratív, nemá oporu v aktuálnej miere vedeckého poznania. 

Na základe uvedeného Vás teda pán minister v tomto liste verejne žiadame, aby ste s doterajšou mediálnou líniou prestali a rovnako Vás predom upozorňujeme na následky, ktoré bude mať Vaše konanie v prípade, že v ňom budete pokračovať.

S pozdravom,

Mgr. Adriana Kráľová, iniciatíva Do školy bez podmienok
Ing. Milan Uhrík, PhD., predseda / hnutie REPUBLIKA
Miroslav Heredoš, hnutie REPUBLIKA
Dr. René Balák, PhD., Združenie slovenskej inteligencie ZSI

A pridružení signatári Otvoreného listu:

Mgr. Vladimír Mlynárčik
Doc. Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Ing. Bc. Anna Šúňová, PhD., Ing., Paed., IGIP, DBA
Ing. Vladimír Čeman
Ing. Monika Paule
Mgr. Daniela Kľačanská
Ing. Rudolf Chyla
Mgr. Štefan Aster
Mgr. Dalibor Dobrovoda