Tento blog nezľahčuje ani nepopiera - realita je častokrát krutá. Je však venovaný všetkým tým, ktorí sa podieľajú na bičovaní slovenského národa. Niekto prežije, niekto zomrie a všetci sa musíme vysporiadať s dvoma súdmi: O zdravie tu nejde. Komu vlastne patríme? Máme právo na integritu, rozhodovať o svojom tele, sme ľudské bytosti alebo majetok vyššej moci?

Prečo píšem vetu „Zlyhali ste!?" Pretože existuje pár jednoduchých riešení, ktoré nie sú v záujme a doteraz neboli uplatnené v praxi počas žiadnej „vlny“ pandémie. Sú pred našimi očami. Každý si ich uvedomuje. Ešte aj obyčajný človek, občan, matka, otec, starí rodičia a všetci odhliadnuc od spoločenského postavenia a vzdelania. Každý, úplne každý. A predsa chorí ľudia ostávajú napospas, bez pomoci a končia v ťažkých stavoch, z ktorých niet úniku. Bez liekov, bez podpory, bez liečby.

V bodoch zhrnuté, o čom vie každý, iba mocní nie. Návrh na jednoduchý manažment:

1. Prevencia a podpora zdravého životného štýlu. Vytvoriť program a odporúčania pre rizikové skupiny. Univerzálny vitamínový balíček pre obyvateľstvo spolu s celoštátnym protokolom, ktorý by mali všetci zdraví vopred. Bod 1 by mal adekvátnu podporu médií.

2. Vytvoriť systém liečenia od prvého momentu a zníženie náporu na nemocnice. Včasná liečba so všetkými vyšetreniami zabezpečená aj špecializovanými ambulanciami okrem ambulancií prvého kontaktu. Biochemický rozbor krvi, RTG v prípade klinických ťažkostí, iné vyšetrenia podľa potreby, predpis liekov podľa stavu nielen telemedicína na doma, non-stop poradenská covid linka, protokol s presným postupom podľa štádia ochorenia. Vyhnúť sa komplikáciám, prípadnej bakteriálnej koinfekcii.

3. Testovanie s výsledkom v deň testovania pre možnosti včasnej liečbyV miestach testovania majú existovať lekárne aj špecializované ambulancie. Zabezpečiť špecializovanú prepravu pozitívnych.

4. Informovaná verejnosť pomocou grafických profylaktických protokolov a možnostiach profylaxie a prevencie, prípadne včasnej aj pokročilej liečby z domu. Každý občan SR disponuje týmto dokumentom.

5. Etika lekára. Lekár nesmie neošetriť pacienta, zastrašovať, byť neprofesionálny (nevhodné poznámky voči pacientovi) a vytvárať nátlak. Lekár nesmie zneužívať svoje postavenie a frustráciu na pomstu za neočkovanie.

6. Striktná dobrovoľnosť v očkovaníOčkovanie ponechať striktne na dobrovoľnej báze, vrátane všetkých spoločenských, vekových aj rizikových skupín. Rizikové skupiny edukovať pravdivo o benefitoch a rizikách. Ochrana integrity a dôstojnosti človeka ako aj práva na rozhodnutie o akýchkoľvek zdravotných úkonoch.

7. Návrat k demokratickej diskusii a zdravej názorovej pluralite vo vedeckých kruhoch a verejnoprávnej televízii.

Obyčajný človek vie, čo treba robiť. Čo robia naši odborníci? Oheň sa nehasí, oheň nesmie vzniknúť. Krutá a smutná realita.

Adriana Kráľová