Pán MIKAS,

dnes 17. septembra 2021 Vás verejne a celoslovensky vyzývame ako odborníci, pedagógovia, psychológovia, advokáti, lekári, politici, aktivisti a hlavne ako rodičia, aby ste ako hlavný hygienik Slovenskej republiky a ako autorita v oblasti epidemiológie okamžite a bezodkladne, do 72 hodín, teda do pondelka 20. septembra, do 14,00 hod. vydali rozhodnutie a takisto vyhlásenie pre média v nasledovných dvoch bodoch:

BOD 1) ROZHODNUTIE: Ako hlavný hygienik Slovenskej republiky zmeníte vyhlášku Vášho úradu o nosení rúškach v školách a to tak, že ju buď bezodkladne zrušíte alebo upravíte do stavu, ktorý je v Českej republike – deti sa zúčastňujú prezenčnej výučby v triede BEZ RÚŠKA.

BOD 2) VYHLÁSENIE PRE MÉDIA: Ako hlavný hygienik Slovenskej republiky vydáte vyhlásenie, že odsudzujete a nepodporujete očkovanie detí tak od 5 - 11 rokov, ako aj očkovanie detí od  12 – 18 rokov a považujete ho za neprípustné, za medicínsky nezmysel a bezprecedentnú svojvôľu Ministerstva zdravotníctva SR.

K BODU 1)

Žiadame Vás o okamžité a absolútne rozhodnutie, pretože sme boli ako rodičia bezprecedentne oklamaní stavom zo začiatku septembra roku 2020, kedy mali naše deti nosiť rúška 14 dní na začiatku školského roka. Nakoniec rúška a dokonca respirátory nosili do 30. júna 2021.

Tento bezprecedentný stav pokračuje aj tento rok 2021. Sme mimoriadne znepokojení preukázateľnými nežiadúcimi účinkami nosenia rúšok a respirátorov. To, že je vynucované, aby ich naše deti nosili, je v mnohých prípadoch zdravotne kontraindikované a ide o medicínsky, pedagogický a psychologický nezmysel.

U našich detí sa nosením rúšok množia migrény, závraty, ekzémy, vyrážky, pigmentové škvrny po slinách, dychová nedostatočnosť a iné. Tieto nežiadúce účinky zažívajú naše deti na vlastnej koži a jedná sa o poškodzovanie inak zdravých detí – o absolútne drzé poškodzovanie ich prirodzenej imunity – a na takéto správanie nemáte absolútne žiadne právo.

My rodičia nedopustíme, aby ste si ako rozpočtová organizácia uzurpovali nadvládu nad zdravím našich detí. Stali sme sa rodičmi, aby sme chránili naše deti a toto je naša morálna a rodičovská povinnosť, chrániť ich zdravie. Navyše v Školskom zákone (č. 245/2008) v § 152 sa píše nasledovné:

„Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov."

Školy ani školské zariadenia do dnešného dňa v žiadnom prípade, preukázateľne neprihliadajú na základnú fyziologickú potrebu detí a žiakov – možnosť voľne dýchať. Je to ich primárna fyziologická potreba. O Vašom Úrade verejného zdravotníctva – rozpočtovej organizácii, ani o Ministerstve školstva Slovenskej republiky nehovoriac, sa v žiadnom prípade nedá povedať, že na toto ustanovenie dbá.

Preto o fyziologickej potrebe našich detí – o potrebe voľne dýchať, budeme rozhodovať výhradne my, ako ako rodičia a zákonní zástupcovia svojich detí.

To, aké vyhlášky dnes vydávate, je zločinom proti ľudskosti a vedomé ničenie zdravia a imunity našich detí. Uplatňujete svojimi nariadeniami rímske heslo “divide et impera”, teda stav, za ktorý by sa nehanbil ani rímsky cisár.

Týmto memorandom podporujeme tiež Otvorený list JUDr. Petra Weisa ktorý je adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky, Ing. Eduardovi Hegerovi. Jeho časť venovaná školskému roku 2021 hovorí jasne:

“Začal sa školský rok a prevalencia ochorenia Covid-19 u detí je na základe dostupných dát z predošlých období doslova štatisticky nepodstatná, mizivá; presne taká mizivá, ako je tomu v Českej republike, kde deti pri vyučovaní v triede nenosia rúška (obdobná situácia je aj v iných európskych štátoch).”

Ďalšie citácie z tohto listu hovoria nasledovné:
“Mnohé európske štáty, ako napríklad Dánsko, Švédsko či veľká Británia a severné Írsko žiadne opatrenia ohľadne povinného používania rúšok nemajú a úmrtnosť na koronavírusové infekcie je porovnateľná so Slovenskom. Tieto štáty sú pritom považované za demokratické a ekonomicky rozvinuté.“

„Existujú štúdie, ktoré sú verejne dostupné a poukazujú na škodlivosť rúšok na zdravie ľudí pričom ich nosenie nie je prevenciou ochorenia Covid-19 a jeho mutácií (variantov).“

„Dlhšie nosenie rúšok spôsobuje alkalinizáciu tváre a dehydratuje tvár, čo spôsobuje ničenie obrannej bariéry pokožky tváre proti infekciám. Toto potvrdzuje aj britská štúdia z prostredia škôl, kde sa vyskytli zvýšené problémy s bolesťami hlavy, potenia a kognitívnych schopností u detí, ktoré mali prekryté horné dýchacie cesty. Zakrývanie tváre obmedzuje neverbálnu komunikáciu detí a  spôsobuje zhoršenie sociálnych kontaktov.“

Viac v Otvorenom liste predsedovi vlády I. Hegerovi, od JUDr. Weisa:

https://akw.sk/covid-19/otvoreny-list-predsedovi-vlady-slovenskej-republiky/

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, PhD, významný český imunológ a onkológ sa vyjadril taktiež nasledovne:

"Rúška a respirátory nasadené na tvári sú najväčším zdrojom kontaminácie nás samých. Vo vydychovanom vzduchu totiž vydychujeme milióny vírusov a baktérií, ktorých sa naše telo potrebuje zbaviť. Väčšina z nich sa však zachytí v mikroskopickej sieti, ktorú naše rúška predstavujú. Hneď ďalším nádychom vdychujeme veľké množstvo týchto nežiadúcich mikroorganizmov naspäť. Existuje niekoľko vedeckých štúdií za posledných 10 rokov, ktoré definujú presne, o aké patogény ide.  Medzi vírusmi to sú najčastejšie adenovírusy, vírusy chrípky a parachrípky, respiračné syncitiálne vírusy. Z baktérií potom streptokoky, stafylokoky a Gram-negatívne baktérie. Pokiaľ máme rúško na tvári niekoľko hodín denne, zákonite dochádza a dôjde k oslabovaniu nášho imunitného systému."

Nakoniec ako rodičia a odborníci tvrdíme, že rúška u žiakov sa nedajú nosiť za dodržania hygienických štandardov. V realite sú kontaminované neustálym chytaním, na laviciach, vo vreckách, taškách, v koši, na záchodoch v kombinácii s aerosólmi WC. V prvých ročníkoch ide dokonca o pedagogický a psychologický nezmysel. Deti, ktoré nemajú zvládnutú logopédiu, alebo majú obavy z prvého ročníka, nevidia na tvár svojho učiteľa a on na nich. Učiť sa rozprávať, čítať, písať, správne vyslovovať s rúškom je popretím vedy. Emocionalita a neverbálna komunikácia sa absolútne nerešpektuje. Pýtame sa: Bude nová generácia detí sociopatická?

Máme za to, a vedecké a psychologické štúdie nám dávajú za pravdu, že nosenie rúšok u detí spôsobuje zníženú schopnosť čítať emócie, učiť sa opakovaním a začleniť sa do kolektívu. Deti so zakrytými tvárami sú izolované od okolia, nemajú možnosť rozvíjať svoju identitu a osobnosť v kolektíve, ťažšie sa presadzujú, sú utiahnutejšie. Do budúcna to môže mať škodlivý dopad na emočný stav detí, s celou škálou možných klinických stavov, od úzkostných a depresívnych až po najťažšie, spolu so zmiernením a zvládnutím úzkosti, ako je užívanie alkoholu, liekov, drog a pod. Tento stres môže u nich vyvolať vážne ochorenia ako rakovina, choroby srdca, nervovej sústavy a pod.

Je takisto neprípustné, aby samotný Úrad verejného zdravotníctva nemal relevantné dáta o prospešnosti prekrytia horných dýchacích ciest, nakoľko uvedená štúdia prebehla iba na úrovni simulácie prenosu aerosólov SARS-CoV-2. Úrad vo svojom vyjadrení zo dňa 31. augusta 2021 tvrdí, že:

“Správne nosenie rúšok neškodí zdraviu. Iba nosenie rúška nepredstavuje 100% ochranu. Popri správnom nosení a manipulácii s rúškom je potrebné dodržiavať aj sociálny dištanc, dodržiavať hygienu rúk, respiračnú etiketu a ďalšie opatrenia….“.
S týmto tvrdením kategoricky nesúhlasíme, lebo nezodpovedá miere známeho vedeckého poznania. To, že rúška nepomáhajú, koniec koncov uvádza aj Centrum pre kontrolu chorôb v USA (CDC):

„Pandémie chrípky majú značný zdravotný a sociálny vplyv, ktorý presahuje typické sezónne (interpandemické) chrípkové epidémie.“

Zaujímavé je však konštatovanie CDC, ktoré si má osvojiť Úrad verejného zdravotníctva a aj Vláda SR pri svojom rozhodovaní a to, že jednorazové lekárske rúška (tiež známe ako chirurgické masky) sú voľné nasadené a boli navrhnuté tak, aby ich nosil zdravotnícky personál na ochranu pred náhodným znečistením rán pacienta a na ochranu nositeľa pred postriekaním alebo vystreknutím telesných tekutín. Existujú len obmedzené dôkazy o ich účinnosti pri prevencii prenosu vírusu chrípky, či už ho nosí infikovaná osoba na kontrolu zdroja (infekcie), alebo keď rúška nosia neinfikované osoby na zníženie expozície vírusovej nálože. Náš systematický rozbor nezistil žiadny významný vplyv tvárových masiek na prenos laboratórne potvrdenej chrípky.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

V problematike rúšok u detí na školách preto relevantne tvrdíme, že negatíva ich nosenia jednoznačne prevyšujú nad pozitívami a preto Vás týmto Memorandom žiadame v tomto BODE 1) o okamžitú úpravu Vašej Vyhlášky.

K BODU 2)

Žiadame o okamžite ukončenie očkovania experimentálnymi očkovacími látkami, ktorými sa očkujú na Slovensku občania vrátane detí. Tieto vakcíny sú postavené na experimentálnych nedostatočne overených technológiách minimálne a nedostatočne preskúmaných na zdravých ľudských bytostiach. Štúdie, ktoré boli doteraz vykonané nie sú dostatočné na vylúčenie dlhodobých vedľajších účinkov vrátane genetických a epigenetických zmien.

Na Slovensku dostupne experimentálne vakcíny nie sú schválené, ale majú udelenú len výnimku na núdzové použitie. Je nepochopiteľné, vedecky nedostatočne podložené očkovanie detí od 5 rokov, ktoré sa spustilo na Slovensku ako v jednej z mála krajín na svete. O čom sa vyjadril bývalý minister zdravotníctva Českej republiky, odborník na imunitu a vakcíny, že ide o experiment. (zdroj: YouTube/ FTV Prima 11.09.2021 21:30). Vykonávanie experimentov na ľudských bytostiach v podmienkach nášho práva je závažný trestný čin (§ 161 Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti).

Vykonávanie takýchto experimentov nie je v záujme zabezpečenia zdravia populácie, je však v záujme farmaceutických firiem. Tie tak šetria svoje náklady na testovanie experimentálnych látok, už počas testov vykazujú pozitívne zisky a výrazne urýchľujú uvedenie experimentálnych látok na trh. Farmaceutické firmy už v minulosti prejavili svoje korupčné schopnosti, kedy v rámci celosvetovej lobbingovej siete uplácali lekárov, autority v štátoch za účelom presadzovania vlastných záujmov na úkor verejného záujmu o zachovanie zdravia populácie. Za to mnohé boli vyšetrované a dostali opakovane miliardové pokuty, od svojho lobistického konania doteraz neupustili. Občania a vyšetrovacie orgány na Slovensku museli spozornieť pri vyjadreniach ministra zdravotníctva MUDr. Lengvarského, ktorý sa verejne vyjadril, že berie do úvahy len doporučenia farmaceutických firiem. (Pravda, 26.8.2021).

Pozornosti verejnosti neunikol ani konflikt záujmov osôb vo vedení pandémie na Slovensku a ich prepojenie a väzby na farmaceutické spoločnosti. Osoby stojace za väčšinou opatrení, nariadení a experimentov sú osoby, ktoré v minulosti poberali finančné dary od farmaceutických firiem. Výber týchto osôb bol netransparentný, ich konflikt záujmov je jasný. Napriek tomu stále zotrvávajú vo svojich funkciách a výrazne prispeli k dianiu na Slovensku, ktorého súčasťou je masívny nátlak a propagácia experimentálneho očkovania, odmietanie diskusie s odborníkmi iného názoru. Finančné väzby na farmaceutický priemysel majú hlavní zodpovední za zavádzanie opatrení pre detí, vrátane očkovania a nosenia rúšok - MUDr. Miloš Jeseňák, MUDr. Elena Prokopová

http://zaslobodu.sk/odbornici-alebo-farma-lobisti-vo-vedeni-pandemie-na-slovensku/

Nebezpečenstvo a následky z očkovania súvisia aj s množstvom chýb, ktoré sa vykonávajú pri výrobe vakcín. 1,6 milióna dávok bolo stiahnutých v Japonsku pre kontamináciu kovom.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vakcinu-moderna-v-japonsku-kontaminovaly-castice-kovu-173586

Pri skúmaní vakcíny Astrazeneca vedci na Univerzite v Ulme v nej našli množstvo proteínov a zložiek, ktoré tam nemali byť. Tým, že mnohé sa vyskytujú v ľudskom tele a podajú sa s vakcínou môžu vznikať autoimunitné a iné ochorenia. Obzvlášť nebezpečný bol nález heatshock proteínu, čo môže mať veľmi závažné zdravotné následky ak je podaný s očkovacou látkou.

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/verunreinigungen-in-astra-zeneca-impfstoff-gefunden-125887/

Koľko ľudských životov bolo poškodených vakcínami, ktoré obsahovali prímesi a zložky, ktoré tam nemali byť? Drvivá väčšina šarži sa nekontroluje a nie je možné odhaliť nekvalitne vyrobené vakcíny.

Očkovanie vakcínami voči COVID-19 vzhľadom na neznáme dlhodobé vedľajšie účinky stráca zmysel aj z dôvodu mizernej účinnosti voči novým mutáciám. Napriek tomu, že mnohé osoby vo vedení pandémie na Slovensku pár mesiacov dozadu mediálne prezentovali takmer 100% ochranu pred reinfekciou, hospitalizáciu a ťažkým priebehom. Ich vyjadrenia sa ukazujú ako nepravdivé. Najnovšie štúdie, ale aj príbehy z reálneho života tieto vyjadrenia úplne vyvrátili.

Z nevysvetliteľných dôvodov sa diskriminujú ľudia, ktorí ochorenie COVID prekonali prirodzenou cestou. Po niekoľkých mesiacoch a mnohí po roku majú viac protilátok a lepšiu imunitu ako tí, čo boli očkovaní. To potvrdzuje nielen prax, ale aj štúdie. Pokles protilátok až úplne vymiznutie už po pár mesiacoch od očkovania.

https://www.i24news.tv/en/news/coronavirus/1617185858-antibody-levels-drop-sharply-after-3-months-of-second-vaccine-jab-israeli-study

Z Izraelskej štúdie, tí, čo COVID 19 prekonali prirodzene mali šesťkrát nižšie riziko reinfekcie ako očkovaní.

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/309762

Preto Vás taktiež žiadame, v BODE 2) vydať vyhlásenie, že odsudzujete a nepodporujete očkovanie detí tak od 5 - 11 rokov, ako aj očkovanie detí od  12 – 18 rokov a považujete ho za neprípustné, za medicínsky nezmysel a bezprecedentnú svojvôľu Ministerstva zdravotníctva SR.

Hlavní signatári:
Mgr. Adriana Kráľová - pedagóg, iniciatíva Do školy bez podmienok
Miroslav Heredoš - hnutie Republika
Katarína Boková - Slovenské Hnutie Obrody (SHO)
MUDr. Radoslav Čičala - lekár, občiansky aktivista

Nakoľko sa pán Mikas pred nami zamkol v svojom úrade, stiahnite si nižšie memorandum, žiadajte v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám (toto tam uveďte) vyjadrenie, ktoré pošlete elektronicky a aj poštou na adresu:

Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 166, 821 02 Bratislava

https://uloz.to/tamhle/t2lnNSVc8iZ9#!ZGplLmR2AmZ1AzVlLJAzLwVlBJH3AQynnGuXITIPA0H4F2V5LD==