Ako sa pripojiť

Ako sa pripojiť k sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva

Sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva napádame v spolupráci s advokátskou kanceláriou Weis & Partners s.r.o. predpisy, v dôsledku ktorých je okrem iného deťom znemožnená účasť na prezenčnej forme výučby, a teda je porušené ich základné právo na vzdelanie. Účelom sťažnosti je najmä dostať deti do budúcna do lavíc, prípadne získať primerané finančné zadosťučinenie za porušovanie práv detí a ich zákonných zástupcov. V rámci sťažnosti napádame aj iné skutočnosti, ktoré je možné v predmetných súvislostiach riešiť pred Európskym súdom pre ľudské práva (okrem porušenia práva na vzdelanie, napádanými predpismi došlo aj k porušeniu práva na ochranu zdravia, slobody pohybu a pobytu, práva na prácu, práva na podnikanie, a pod.). Miera šírky a intenzity zásahu do základných práv sťažovateľa bude mať totiž okrem iného aj vplyv na prípadné finančné zadosťučinenie a jeho výšku.

Advokátska kancelária podá sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva za kohokoľvek, kto o podanie sťažnosti prejaví záujem. Od záujemcov žiadame odmenu za polhodinu poskytovania našich služieb (predstavujúcej sumu vo výške 48,- EUR s DPH) v podobe spracovania dokumentácie a administrácie odoslania sťažnosti prostredníctvom poštovej prepravy do Štrasburgu (prílohy sťažnosti majú cca 250 strán, pričom s Európskym súdom pre ľudské práva nie je možné komunikovať elektronicky). Našu odmenu za spracovanie sťažnosti je možné uhradiť na náš účet SK9502000000003990729557. Pri platbe je potrebné uviesť do poznámky bez diakritiky celé meno a skratku ESLP, alebo aspoň priezvisko v prípade dlhého mena. Kancelária si v prípade úspechu v konaní nárokuje na 20% z finančného zadosťučinenia, ktoré Vám eventuálne bude v konaní o sťažnosti priznané. Na podanie sťažnosti teda sťažovateľ vynaloží sumu vo výške 48,- EUR s DPH. V prípade potreby vynaloženia ďalších nákladov budeme sťažovateľa vopred kontaktovať a bez jeho pokynu vo veci nevykonáme žiaden úkon, ktorý by si zo strany sťažovateľa vyžadoval vynaloženie ďalších nákladov.

V prípade záujmu nám napíšte na nižšie uvedený email. Pri podaní sťažnosti je potrebné vyplniť a podpísať plnomocenstvo. Následne je potrebné zaslať ho prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla našej advokátskej kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava. Priložené plnomocenstvo tvorí prvé štyri strany formulára na podanie sťažnosti a slúži výlučne na zastúpenie sťažovateľa pred Európskym súdom pre ľudské práva vo veci sťažnosti. Na žiadne ďalšie úkony nie je použiteľné. Ústne pojednávania o sťažnosti nebudú nariadené, konať sa bude iba písomne. Okrem plnomocenstva je potrebné vyplniť a podpísať aj priloženú zmluvu o poskytovaní právnych služieb, a všetko zaslať spolu s potvrdením o úhrade na e-mailovú adresu [email protected].

Weis & Partners s.r.o.

Ako sa pripojiť k stažnosti na Medzinárodný trestný súd v Haagu

  1. Na pozadí rozkladu právneho štátu a skutočnosti, že vnútroštátne právo nefunguje, sme sa rozhodli ako rodičia detí podať svedectvo k očkovaciemu nátlaku detí proti COVID 19 a ich nástupu do škôl na prezenčnú výučbu v septembri 2021.
  2. Vo svojom svedectve môžete autenticky zdôrazniť svoju obavu, že sa v našom štáte nič nerieši a my a naše deti sme vystavení brachiálnemu nátlaku na toto experimentálne očkovanie s nedodržiavaním ľudskoprávnych štandardov a medzinárodných zmlúv. Sme vydaní na milosť štátu, kde Ústava SR je trhací kalendár, kde vláda nerešpektuje ani rozhodnutia Ústavného súdu SR, všetky demokratické možnosti zlyhali, dokonca 600 tisíc vyzbieraných hlasov k referendu o predčasných voľbách vládna moc ignoruje. V našom štáte prebieha segregácia a diskriminácia občanov a ich detí. Doslova si robia čo chcú a my sa cítime bezmocní. Sme znepokojení. Minister školstva, minister zdravotníctva a štátom zainteresovaní lekári sa už verejne vyjadrujú k týmto skutočnostiam a hrozbám, ktoré reálne existujú a my ich vnímame veľmi citlivo. Pritom každé dieťa má právo vzdelávať sa v škole prezenčne bez segregácie a následnej diskriminácie. Je to jeho ústavné právo a právo vyplývajúce z medzinárodných dohovorov. Tu sa ale vytvára dojem, ze škola je možná len s vakcínou, čomu nasvedčuje aj indoktrinujúca kampaň ministerstva školstva na školách.
  3. Po podaní autentického svedectva ich požiadame všetci v závere, aby zasiahli vopred predbežným opatrením.
  4. Tieto svedectvá spolu s vašimi údajmi v znení celé meno, adresa, dátum narodenia, telefón, email a podpis pošlite na e-mailovú adresu: [email protected]